Με δέσμη παρεμβάσεων, οι οποίες έχουν στόχο να επιτευχθεί για το Ηράκλειο, συνοχή στην πόλη, συνοχή στην οικονομία, συνοχή στην κοινωνία ξεκίνησε η Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) με τίτλο «Ηράκλειο έξυπνη – συνεκτική πόλη, τόπος συνάντησης 5+1 πολιτισμών». Οι δράσεις της ΣΒΑΑ στοχεύουν στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών καθώς επίσης στην ενίσχυση και υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και του τουρισμού. Η Ομάδα Σύμπραξις είναι ο ανάδοχος επικοινωνίας του έργου έχοντας αναλάβει το σύνολο δράσεων προβολής και ευαισθητοποίησης για την ΣΒΑΑ.