Το Concerted Action EPBD αποτελεί μια κοινή πρωτοβουλία μεταξύ των 27 κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συν το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Νορβηγία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία συγκεντρώνει εκπροσώπους των εθνικών υπουργείων που είναι υπεύθυνα για την προετοιμασία του τεχνικού, νομικού και διοικητικού πλαισίου για την εφαρμογή της Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων. Οι συνεδριάσεις της ολομέλειας, που συνήθως πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία σε εξαμηνιαία βάση, αποτελούν τον κεντρικό σκοπό του Concerted Action, επιτρέποντας την ανταλλαγή εμπειριών και προκλήσεων σχετικά με την έγκριση και την εφαρμογή της Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων. Εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19, η 4η oλομέλεια του Concerted Action EPBD V που είχε προγραμματιστεί για τον Νοέμβριο του 2020 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά. Η Ομάδα Σύμπραξις ανέλαβε τη συνολική τεχνική υποστήριξη της συνάντησης, η οποία είχε διάρκεια 3 ημέρες και αποτελείτο από 18 συνεδριάσεις σε 3 παράλληλα τμήματα και 2 συνεδριάσεις ολομέλειας, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα περισσότερους από 300 συμμετέχοντες μιας κλειστής κοινότητας εμπειρογνωμόνων. Με την πρόσφατη δημοσίευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της στρατηγικής «Κύμα Ανακαινίσεων» και τα αποτελέσματα της πανδημίας να αντικατοπτρίζονται άμεσα στην οικονομία και το περιβάλλον, επηρεάζοντας σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται το κτιριακό μας απόθεμα, το Concerted Action EPBD V έχει τη δυνατότητα να διαδραματίσει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του ενεργειακού μέλλοντος της Ευρώπης.