Η Ομάδα Σύμπραξις υλοποίησε εκπαιδευτικό σεμινάριο συμμόρφωσης με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών (PALSO) στις 9 Ιανουαρίου, στην Αθήνα.  Το εκπαιδευτικό σεμινάριο επικεντρώθηκε στην παροχή γνώσης του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR), στην πρακτική κατανόηση των μεθόδων και εργαλείων για την εφαρμογή και τη διαχείριση ενός αποτελεσματικού πλαισίου συμμόρφωσης. Οι υπηρεσίες συμμόρφωσης με τον ΓΚΠΔ που παρέχονται στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών είναι σε εξέλιξη εφαρμόζοντας εξειδικευμένες γνώσεων, μεθοδολογίες και αλλαγές που απαιτούνται για την εκπλήρωση της συμμόρφωσης με τον ΓΚΠΔ.