Οι προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να σχεδιαστούν αποδοτικές πολιτικές για τα κτίρια, ακολουθώντας τη στρατηγική για το 2050 και την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, βασίζονται στην αναλυτική γνώση για το ευρωπαϊκό κτιριακό απόθεμα. Το ευρωπαϊκό έργο BUILTHUB, που χρηματοδοτείται από το HORIZON 2020, θα καθορίσει την πορεία και το όραμα για μια διαρκή και συστηματική ροή δεδομένων τα οποία θα προσφέρουν τεκμηρίωση σχετικά με το ευρωπαϊκό κτιριακό απόθεμα. Το έργο πρόκειται να αναπτύξει μια οργανωμένη και περιεκτική μέθοδο για τη συλλογή στοιχείων και μια εύχρηστη πλατφόρμα συγκέντρωσης δεδομένων που θα εξασφαλίζει τη μακροχρόνια ροή δεδομένων μέσω μιας στρατηγικής δέσμευσης βασισμένης στα οφέλη, η οποία θα απευθύνεται τόσο στους παρόχους δεδομένων και μεταδεδομένων όσο και σε απλούς χρήστες. Το έργο, που θα έχει τετραετή διάρκεια, ξεκίνησε με μια εναρκτήρια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 7 και 8 Οκτωβρίου 2020. H Ομάδα Σύμπραξις συμμετέχει στο έργο ως ο επικεφαλής εταίρος για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής αξιοποίησης της πλατφόρμας σε συνδυασμό με τη διασφάλιση της βιωσιμότητας.

https://cordis.europa.eu/project/id/957026