Η Ομάδα Σύμπραξις ανέλαβε για λογαριασμό του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, τη διοργάνωση εκδήλωσης του έργου BIOWASTE και τον συντονισμό των συζητήσεων, για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου, τον εγκατεστημένο εξοπλισμό στους εμπλεκόμενους Δήμους και των συστημάτων Διαλογής στην Πηγή και «Πληρώνω Όσο Πετώ» (PAYT). Ο στόχος του έργου Utilising Pay As You Throw Systems and Autonomous Composting Units for Biowastes Management in Touristic Areas / BIOWASTE είναι η εγκατάσταση ενός συστήματος διαχωρισμού στην πηγή (δηλαδή κατά την παραγωγή) των οργανικών βιοαποδομήσιμων αποβλήτων. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V-B “Balkan-Mediterranean 2014-2020”.