Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που εφαρμόζει η Ομάδα Σύμπραξις πιστοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2019 από την TÜV Hellas, κατά το πρότυπο ISO 14001:2015.
Η πιστοποίηση αυτή αντικατοπτρίζει τη δέσμευση και συνεχή μέριμνα της εταιρείας για την περιβαλλοντικά υπεύθυνη διαχείριση της δραστηριότητάς της, με στόχο το όλο και μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.