Η Ομάδα Σύμπραξις εξακολουθεί την προνομιακή της συνεργασία με την TEAMWORK, συμβουλευτική εταιρεία επικοινωνίας με έδρα το Παρίσι και τις Βρυξέλλες, παρέχοντας στην τελευταία πλήρη οργανωτική και τεχνική υποστήριξη για τη διοργάνωση ψηφιακών συναντήσεων και σεμιναρίων για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πιο συγκεκριμένα της Γενικής Διεύθυνσής της για το Περιβάλλον (DG Environment). Από τον Μάιο και σε όλη τη διάρκεια του 2021,  η εταιρεία έχει διοργανώσει σειρά υψηλόβαθμων συναντήσεων στρογγυλής τραπέζης αναφορικά με τη συμβολή της στρατηγικής περί χημικών προϊόντων στη βιωσιμότητα (High Level Roundtable Meetings on the implementation of the chemicals strategy for sustainability), καθώς και των προπαρασκευαστικών τους συναντήσεων από τους εκπροσώπους των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, η Ομάδα Σύμπραξις συνεργάστηκε με την TEAMWORK και για τη διοργάνωση ψηφιακού σεμιναρίου για την παρουσίαση του καινοτόμου εργαλείου SAT4SUD (The Self-Assessment Tool for Sustainable Urban Development strategies) που έχει δημιουργηθεί από το Joint Research Center της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής (DG REGIO) προκειμένου να συνδράμει στην εξοικείωση των τοπικών αρχών, αλλά και των εθνικών/περιφερειακών υπηρεσιών Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής με την ανάπτυξη ή ανανέωση βιώσιμων στρατηγικών αστικής ανάπτυξης.