Η Σύμπραξις υλοποίησε στις 30 Ιανουαρίου και στις 2 Φεβρουαρίου 2023 δύο επιτυχημένες ημερίδες διαβούλευσης επί των προτάσεων των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) / Σχεδίων Διαχείρισης (ΣΔ) για τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000, στην Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία και στα Ιόνια Νησιά και τη Δυτική Ελλάδα. Οι ημερίδες πραγματοποιήθηκαν για λογαριασμό σημαντικών μελετητικών γραφείων της χώρας.

Στις 30 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε η διαδικτυακή ημερίδα διαβούλευσης της ADENS Α.Ε. και της Δ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ και συνεργάτες Ο.Ε., Εταιρείες Ανάδοχοι της Μελέτης για τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 των Περιφερειακών Ενοτήτων Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Γρεβενών.

Έπειτα, ακολούθησε στις 2 Φεβρουαρίου η διαδικτυακή ημερίδα διαβούλευσης  της ΕΨΙΛΟΝ Α.Ε. και της ΗΛΙΔΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε., Εταιρείες Ανάδοχοι της Μελέτης για τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας και Ζακύνθου.

Οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να παρέμβουν δια ζώσης, όσο και γραπτώς, μέσω σχολιασμού τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όλες οι παρατηρήσεις και οι ερωτήσεις καταγράφηκαν ώστε να ληφθούν υπόψιν από τους μελετητές. Μέσω της διαβούλευσης, επιτεύχθηκε η ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών των εν λόγω περιφερειακών ενοτήτων καθώς και των ενδιαφερόμενων μερών.

Η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη, στα πλαίσια της ανάθεσής της από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθορίζει και οριοθετεί το υπό προστασία αντικείμενο, τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης, σε συνάρτηση με τα προστατευόμενα είδη και τους οικοτόπους και σε αρμονία με τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Στη μελέτη περιλαμβάνονται οι απειλές και οι προκλήσεις στην περιοχή μελέτης, η βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα που αναπτύσσονται, καθώς και η αξιολόγηση και η οριοθέτηση των ζωνών προστασίας και τα προτεινόμενα σχέδια διαχείρισης. Η ανάλυση συμπληρώνεται με τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, τις περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις, αλλά και τις αναπτυξιακές προοπτικές.