Η Ομάδα Σύμπραξις ανέλαβε για λογαριασμό της GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH / Γερμανική Ένωση για τη Διεθνή Συνεργασία) τη δημιουργία ενός Επικοινωνιακού Σχεδίου για τη μείωση παραγωγής απορριμμάτων, τον διαχωρισμό στην πηγή και την ανακύκλωση. Σκοπός του έργου ήταν η υποστήριξη του Ελληνικού Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού στα παραπάνω αντικείμενα. Το σχέδιο περιέλαβε εκτενή ανάλυση του Ελληνικού πλαισίου, των τρεχόντων συνθηκών και εξελίξεων και του νομοθετικού πλαισίου, την προτεινόμενη επικοινωνιακή στρατηγική, αλλά και πληθώρα προτεινόμενων ενεργειών που μπορούν να συμβάλλουν στην εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των Ελλήνων πάνω στη μείωση και τη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων. Δόθηκε βάρος σε ενέργειες με χαμηλές απαιτήσεις χρηματοδότησης, αλλά υψηλό αντίκτυπο, ενώ για τις προτεινόμενες ενέργειες δόθηκε η απαραίτητη ανάλυση, ώστε οι περισσότερες να μπορούν να προγραμματιστούν και να υλοποιηθούν άμεσα. Χρησιμοποιήθηκαν παραδείγματα υλοποιήσεων από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και παλιότερες υλοποιήσεις στην Ελλάδα. Μαζί με το Επικοινωνιακό Σχέδιο, δημιουργήθηκαν και δύο έντυπα για χρήση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με ενημερωτικά στοιχεία και οδηγίες μείωσης των απορριμμάτων για πολίτες και Δήμους. Το σχέδιο αποτελεί μέρος του έργου “Τεχνική Υποστήριξη για την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) της Ελλάδας” το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) μέσω του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (SRSP) και το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Περιβάλλοντος, Προστασίας της Φύσης και Πυρηνικής Ασφάλειας (BMU) και υλοποιείται από κοινού από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (YΠEN) και τη Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ), σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.