Το φαινόµενο της Αστικής Θερµικής Νησίδας (ΑΘΝ) επιφέρει επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, που θα γίνουν εντονότερες, καθώς η διάρκεια των επεισοδίων καύσωνα αναµένεται να  αυξηθεί εξαιτίας της κλιµατικής αλλαγής. Αυτή ήταν η κύρια συζήτηση στην Ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2019 στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του έργου LIFE ASTI, µε στόχο την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά µε το φαινόµενο της ΑΘΝ, τις επιπτώσεις του στην υγεία και τους κλιµατικούς κινδύνους. Η Ομάδα Σύμπραξις συμμετείχε στην Ημερίδα ως ένας από τους 6 εταίρους του έργου LIFE ASTI, το οποίο συντονίζεται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Τµήµα Φυσικής, Τοµέας Εφαρµογών Φυσικής και Φυσικής Περιβάλλοντος).