Το Δίκτυο Αστικής Ανάπτυξης (Urban Development Network), η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής και το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διοργάνωσαν μια σειρά έξι διαδικτυακών σεμιναρίων στις 3, 9, 13, 17, 19, 25 Νοεμβρίου 2020  με θέμα «Six building blocks to sustainable urban development». Τα σεμινάρια βασίζονταν στο Εγχειρίδιο Αειφόρου Αστικής Ανάπτυξης Στρατηγικών που δημοσιεύθηκαν από το Κοινό Κέντρο Ερευνών σε συνεργασία με τη DG REGIO και αφορούσαν τα 6 βασικά στοιχεία της ολοκληρωμένης προσέγγισης της ΕΕ για την αστική ανάπτυξη: στρατηγική, εδαφική εστίαση, διακυβέρνηση, διατομεακή ολοκλήρωση, χρηματοδότηση, οικονομική διαχείριση και παρακολούθηση. Εκπρόσωποι φορέων χάραξης πολιτικής και ειδικοί προσκεκλημένοι ομιλητές, παρουσίασαν τρόπους και στρατηγικές αντιμετώπισης των κύριων προκλήσεων κατά το σχεδιασμό και την εφαρμογή στρατηγικών βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Η Ομάδα Σύμπραξις ανέλαβε την τεχνική υποστήριξη για τη διοργάνωση των webinars καθώς και την εκπαίδευση των ομιλητών και συντονιστών στη χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας.