Τα Διαβατήρια Ανακαίνισης Κτιρίων, οι Oδικοί Xάρτες Aνακαίνισης κτιρίων και τα Ψηφιακά Αποθετήρια Πληροφοριών Κτιρίων έχουν τη δυναμική να αλλάξουν τα δεδομένα για την απαραίτητη και σε βάθος ανακαίνιση του ευρωπαϊκού κτιριακού αποθέματος, συμπληρώνοντας και βελτιώνοντας τα υπάρχοντα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης.  Αυτό είναι ένα από τα βασικά συμπεράσματα του Τελικού Συνεδρίου του έργου HORIZON 2020 iBRoad που οργανώθηκε την Τρίτη 24 Νοεμβρίου από την Ομάδα Σύμπραξις, ως συντονιστή εταίρο του έργου. Στο Συνέδριο έγινε ανασκόπηση όσων επιτεύχθηκαν κατά τη διάρκεια των 3,5 χρόνων υλοποίησης του έργου, ενώ παράλληλα δόθηκε η ευκαιρία μιας ευρύτερης συζήτησης για τα Διαβατήρια Ανακαίνισης Κτιρίων και άλλα σχετικά εργαλεία της πρόσφατα δημοσιευμένης στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης  «Κύμα Ανακαινίσεων». Ανάμεσα στους προσκαλεσμένους εισηγητές του τελικού συνεδρίου συμπεριλαμβάνονταν εκπρόσωποι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις δημόσιες αρχές, τα ερευνητικά ιδρύματα, τον οικονομικό τομέα καθώς  και από άλλα σχετικά έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ. Το συνέδριο παρακολούθησαν συνολικά 117 συμμετέχοντες!

iBRoad project final conference