Το re-MODULEES, η πλατφόρμα Ενεργοποίησης της Αγοράς Ανακαινίσεων, βασίζεται στην ανάπτυξη τυποποιημένων λύσεων ενεργειακής απόδοσης και καθαρής ενέργειας και είναι ένα  ευρωπαϊκό έργο που χρηματοδοτείται από το HORIZON 2020. Το έργο πρόκειται να αναπτύξει μια πανευρωπαϊκή πλατφόρμα, ομαδοποιώντας πρακτικές, εργαλεία και λύσεις ανακαίνισης ευρωπαϊκών κτιρίων οικιστικής χρήσης, με στόχο τη διαμόρφωση διαπεριφερειακών πολιτικών ενεργοποίησης της αγοράς. Ξεκίνησε την 1η Νοεμβρίου 2020 με εναρκτήρια διαδικτυακή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 4 και 5 Νοεμβρίου 2020. Η Ομάδα Σύμπραξις θα συνεισφέρει στον διαρθρωτικό ορισμό και την υλοποίηση του re-MODULEES και ειδικότερα στη σύνδεσή του με αναδυόμενες πρακτικές, όπως αυτή του Διαβατηρίου Ανακαίνισης Κτιρίου. Ως επικεφαλής εταίρος για την Επικοινωνία, τη Διάδοση και τις στρατηγικές marketing θα υποστηρίξει την υλοποίηση του συνολικού έργου καθορίζοντας τη στρατηγική επικοινωνίας, τη συμμετοχή χρηστών και ενδιαφερομένων μερών καθώς και τη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου.

https://cordis.europa.eu/project/id/955529