Η Ομάδα Σύμπραξις ανέλαβε την υποστήριξη της Παπαστράτος στον σχεδιασμό της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κοινωνικής Συνεισφοράς. Η συνεργασία περιλαμβάνει την ανάλυση ουσιαστικών θεμάτων που σχετίζονται με τη δημιουργία μιας αξιόπιστης στρατηγικής με την αρχική αναγνώριση των ενδιαφερομένων μερών και των θεμάτων προς αξιολόγηση. Για την ανάπτυξη της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης πραγματοποιείται μελέτη των πρωτοβουλιών που έχει λάβει μέχρι σήμερα η εταιρεία, προσδιορισμός των καλών πρακτικών, αναγνώριση του τι είναι σημαντικό για την εταιρεία και σύνδεση των πυλώνων με την επιχειρηματική στρατηγική. Για την ανάπτυξη της Στρατηγικής Κοινωνικής Συνεισφοράς διεξάγεται καθορισμός της έννοιας, αξιοποίηση του διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα μέρη και ακριβής προσδιορισμός των αξόνων κοινωνικής συνεισφοράς.