Το oPEN LAB είναι ένα έργο 20 εκ. €, το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon 2020 για την έρευνα και την καινοτομία. Υπό τον γενικό συντονισμό του φορέα VITO, και με την Ομάδα Σύμπραξις στον ρόλο του Γραφείου Διαχείρισης του Έργου, 33 εταίροι από 7 χώρες συνεργάζονται για την αναγέννηση αστικών περιοχών στην Ευρώπη, στηρίζοντας τη μετάβαση σε Γειτονιές με Θετικό Ισοζύγιο Ενέργειας (Positive Energy Neighbourhoods – PEN) με την υλοποίηση δράσεων ανοιχτής καινοτομίας στις πόλεις Γκενκ (Βέλγιο), Παμπλόνα (Ισπανία) και Τάρτου (Εσθονία). Το έργο εγκαινιάστηκε επίσημα στις 20 Οκτωβρίου στο Γκενκ, με παράλληλες εκδηλώσεις και στις άλλες δύο ευρωπαϊκές πόλεις. Το oPEN LAB αποτελεί μια μοναδική συνεργασία εναρμονισμένη με το μοντέλο τετραπλής έλικας (quadruple helix model) για την Ανοιχτή Καινοτομία, όπου βιομηχανία, κυβερνήσεις, ακαδημαϊκή κοινότητα και συμμετέχοντες από την κοινωνία των πολιτών συνεργάζονται με σκοπό να συνδημιουργήσουν και να καθοδηγήσουν σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές.