Ημερίδα Διαλόγου με θέμα την εκπόνηση των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) και Σχεδίων Διαχείρισης (ΣΔ) για τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 της Κρήτης, πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Ηρακλείου με την ενεργό συμμετοχή της Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, καθώς επίσης κρατικών, επιχειρηματικών και επιστημονικών φορέων. Το έργο είναι καθοριστικής σημασίας καθώς  περιλαμβάνει τη διατύπωση προτάσεων προστασίας, διατήρησης και διαχείρισης που σχετίζονται με χρήσεις γης και όρους άσκησης δραστηριοτήτων στις περιοχές του δικτύου Natura 2000, στο 32% της έκτασης της Περιφέρειας Κρήτης. Ειδικά στην Κρήτη, λόγω της κοινωνικής δομής και της άμεσης σχέσης των κατοίκων με τον τόπο τους, η υλοποίηση ενός τέτοιου έργου απαιτεί την άμεση συμμετοχή και συνεργασία των φορέων και πολιτών καθώς και την αναγνώριση των τοπικών κοινωνικών συνθηκών και ιδιαιτεροτήτων. Η ημερίδα διοργανώθηκε και συντονίστηκε από την Ομάδα Σύμπραξις για λογαριασμό της ΟΙΚΟΜ ΕΠΕ, της αναδόχου εταιρείας στο πλαίσιο σύμβασης με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.